Energitilsynets prisstatistikker

Indtil december 2013 har vi bearbejdet Energitilsynets prisstatistikker da de ikke var til­freds­stil­len­de hvad angik sortering og udregning af gennemsnit, median mv. Dette har nu æn­dret sig således at tilsynets statistikker er blevet betydelig mere udførlige. Vi vil derfor ikke læn­ge­re be­ar­bej­de Energitilsynets tal, men blot give et link til disse efterhånden som de of­fent­lig­gø­res af tilsynet. Energitilsynet påbegyndte offentliggørelse af disse statistikker den 21. marts 2007.

Seneste: Energitilsynets prisstatistik

Dansk Fjernvarmes årlige statistikker vedrørende fjernvarmepriser kan ses her.